این روزها اینترنت بخشی جدایی­ ناپذیر از زندگی مردم است. هر کس با یک گوشی هوشمند در جیبش، جهانی را در کف دارد. گفته می­شود در دورافتاده­ترین روستاهای جهان، در مناطقی که هنوز آب آشامیدنی سالم ندارند، هر کس می­تواند با لمس
Read More