بوشهر مهم­ترین بندر تجاری دیروز تا امروز     دریانوردی و تجارت از طریق آب­های آزاد، یکی از راه­های کسب قدرت نظامی و اقتصادی، برای کشورهای دنیا بوده است. ایرانیان باستان نیز با توجه به تمدن عظیمی که داشته­اند از این راه
Read More